ReadyPlanet.com
dot
ต้องการรับข่าวสารจากหนึ่งล้าน

dot
ชำระเงิน

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กรุงไทย เดอะมอลล์ บางแค ออมทรัพย์ 598-0-20807-0
ธนชาต เซ็นทรัลพระราม 2 กระแสรายวัน 007-2-06696-9
ทิสโก้ สำนักงานใหญ่ ออมทรัพย์ 0001-212-0001-932
อิสลาม สถานีขนส่งสายใต้ ออมทรัพย์ 038-1-01281-6
กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพระราม 2 ออมทรัพย์ 436-1-33091-8

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 02-451-2115

*กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
บริษัท บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด
ที่อยู่  40/460 บางบอน
บางบอน กรุงเทพฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  3 0331-4630-1